Bilden är en genrebild.
Bilden är en genrebild. Bild: Robin Aron

Insändaren är helt baserad på missuppfattningar

Replik på insändare ”Släpp in oss på skolorna!

ANNONS
|

Den 21 mars publicerade Kungsbacka-Posten en insändare skriven av företrädare för sex av de politiska ungdomsförbunden i Kungsbacka. En insändare som helt är baserad på missuppfattningar. Missuppfattningar av vad vi har beslutat, vad skolans uppdrag är och begreppet undervisning.

Den 30 november 2023 fattade vi i rektorsgruppen beslut om att vi samlat på gymnasieskolorna kommer att bjuda in företrädare för politiska partier eller ungdomsförbund i samband med riksdagsval. Däremellan finns möjlighet för lärare att själva bjuda in inom ramen för undervisningen. Det finns i vårt beslut, tvärtemot vad företrädarna för ungdomsförbunden påstår, inga begränsningar i hur ofta partier eller ungdomsförbund får besöka skolorna, så länge inbjudan är baserad på ett objektivt urval av partier eller ungdomsförbund.

ANNONS

Bakgrunden till beslutet är att vi såg att intresset från ungdomsförbunden att besöka skolorna inte var särskilt stort under mellanvalsår. Det gjorde att vi med vårt tidigare system, med besöksveckor varje termin, inte uppfyllde skollagens krav på objektivt urval (Skollag (2010:800) 1 kap 5a§, Prop. 2017/18:17). Under senaste besöksveckan var t.ex. endast två ungdomsförbund representerade på skolorna. Här levde vi definitivt inte upp till den objektivitetsprincip som lyfts fram i 1 kap. 9 § regeringsformen, alltså bestämmelsen som bl.a. anger att de som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter i sin verksamhet ska iaktta saklighet och opartiskhet.

Det är korrekt, som företrädarna för de politiska ungdomsförbunden skriver, att skolan har ett omfattande demokratiuppdrag. Det är ett uppdrag vi tar på största allvar och som vi arbetar med på en mängd olika sätt varje dag i våra verksamheter. Besök av de politiska ungdomsförbunden utgör endast en liten del av det uppdraget. Och som fastslås i proposition 2017/18:17, s. 29 är inte skolan ”en allmän plats som politiska partier har tillträde till.”

Som framgår av vårt beslut ovan behöver besöken av ungdomsförbunden ske inom ramen för undervisningen. Företrädarna för ungdomsförbunden menar i sin insändare att ”lärarna i princip aldrig bjudit in ungdomsförbunden till att delta i själva undervisningen”. Det här påståendet bygger på en missuppfattning av begreppet undervisning. Undervisning är inte något som måste ske inne i ett klassrum. Undervisning kan ske på en mängd olika sätt, såsom rollspel, studiebesök, att lyssna på en debatt eller att gå runt och prata med företrädare för politiska partier/ungdomsförbund i skolan. Det handlar om hur aktiviteterna för- och efterarbetas av lärare tillsammans med elever. Ett aktuellt exempel på att ungdomsförbundens påstående inte stämmer är den pågående planeringen av deras besök på skolorna inför EU-valet, där lärare, i samarbete med Kultur och fritid i Kungsbacka, organiserar såväl ”bokbord” som debatt.

ANNONS

Demokratiuppdraget är, som sagt, något vi tar på största allvar och något vi kommer fortsätta arbeta med i våra verksamheter.

Marie Andersson, Cajsa Odhagen Fridén, Lisa Jönsson, Johan Laasonen, Per Lindberg, Stina Petersson, Dan Sadé, Hannah Tengelin, Anna Wallergård och Maria Åsberg

Rektorer på Aranäsgymnasiet, Beda Hallbergs och Elof Lindälvs gymnasium

ANNONS