En säker passage över järnvägen behövs

Replik på Livsfarlig promenad över bron.

ANNONS
|

Kommunen arbetar för att bygga en säkrare gång- och cykelpassage (GC-bana) över järnvägen på Inlagsleden. Idag finns en provisoriskt utformad GC-bana, i avvaktan på att en permanent lösning kan byggas.

En säker GC-passage över järnvägen behövs och detta ingick för länge sedan när man planerade för flytt av Kungsbacka station till denna del av staden. Det blev ingen flytt av stationen, och i stället blev målsättningen att bredda befintlig bro så att en fullgod GC-bana skulle kunna byggas intill vägtrafiken. Efter många beräkningar med kompletterande geotekniska utredningar stod det till slut klart att det inte är tekniskt möjligt att bredda bron och uppnå fullgod GC-standard.

ANNONS

En separat GC-bro har utretts under 2023. Kostnaden för en separat bro är beräknad till cirka 75 miljoner kronor, bland annat beroende på svåra jordlagerförhållanden. Nämnden för Teknik anser inte kostnaden försvarlig jämfört med vad man uppnår och beslutade 2024-02-21 att ändra inriktning i uppdraget från en parallell bro till att genomföra trafiksäkerhets- och framkomlighetshöjande åtgärder på befintlig bro.

Vi påbörjar nu studier av hur mycket befintlig bro tekniskt sett kan breddas, och utifrån detta hitta bästa möjliga utformning av en GC-passage för ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter över järnvägen.

Åsa Dykes

Enhetschef Planering & Utformning

Förvaltningen för Teknik

ANNONS