Livsfarlig promenad över bron

Inlagsleden – med bro över järnväg är ett av flera exempel som tydligt visar att Teknik saknar kompetens när det gäller väg och broprojekt. Gående o cyklister skall erbjudas en säker passage här.

ANNONS

Jag har gedigen erfarenhet av väg och broprojekt på Vägverket/Trafikverket. Har haft kontakt med PL (projektledare) Trafikverket och PL kommun sedan 2019 om pågående studier för en bättre passage över järnvägen. Jag har informerat Teknik på plats att barriärer typ GPLINK måste sättas upp och skilja biltrafik från fotgängare snarast (detta gjordes för 3 år sedan).

I ett sådant här projekt över järnväg ansvarar Trafikverket för projektering och byggnation efter att kommunen beställt detta av Trafikverket. Trafikverket anlitar konsult och entreprenör. Dialog sker löpande mellan Trafikverket och PL på kommunen. Man skall börja med en förstudie, där man undersöker vilka alternativ som kan finnas. Bredda befintlig bro, bygga separat ny bro för gång o cykel t.ex. Vad är livslängden på befintlig bro?

ANNONS

Detta har man inte gjort utan man har först hållit på i flera år med alternativ ny bro. Detta blev för dyrt. Då undersöker man breddning av befintlig bro i flera år. Detta går inte p.g.a. hur befintlig bro är byggd. Nu skall man kolla hur mycket man kan bredda befintlig bro som är ok.

Detta arbetssätt visar tyvärr på okunnighet, nonchalans mot oss som bor i Kolla, Hammerö m.m. Har nyligen talat med PL Trafikverket. PL kommun och enhetschef för planering o utformning har jag också talat med. Man har pausat projektet. Detta är ofattbart. Jag kräver nu igen att barriärer placeras omgående på bro/väg för att kunna gå trafiksäkert där.

Kommunen har inget val. Man blir tvungen att bygga en bro för gång och cykel. En ny Arena skall byggas vid simhall/ishallar. Besökare till den skall också kunna gå, cykla dit från Hammerö.

Att kommunen missat bro för gång o cykel när man planerade Kolla Parkstad är helt obegripligt.

Jan Alfredsson

Kungsbackaborna

ANNONS