S vill se ökad grundbemanning i äldreomsorgen

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni kämpade Socialdemokraterna hårt för att frågan om ökad grundbemanning inom äldreomsorgen skulle bli verklighet.

ANNONS

Moderaterna, med stöd av L, C och KD, kämpade hårt för att förhindra det. Skälet som lyftes fram, och återfinns i beslutet, var med hänvisning till att utrymme för att genomföra en sådan reform saknas inom nuvarande budgetram och att kommande resursfördelning till nämnder sker inom ramen för ordinarie budgetprocess framöver. Äldreomsorgen saknar helt enkelt pengar för att öka grundbemanningen. Trots att vi från Socialdemokraterna påtalade på ett politiskt-pedagogiskt sätt att ett ja till motionen var framåtsyftande, inte var bestämt i exakta tal (det kunde utredas av ansvarig förvaltning framöver) och kunde ”sätta igång frågan” till kommande budgetprocess fick vi kalla handen. Vi ser nu hur sommaren har varit och att vi har skyddsombud som har gjort anmälan till Arbetsmiljöverket samt det nu uppmärksammande exemplet med den planerade sänkningen av bemanningen på Björkris vård- och omsorgsboende. Notera att det har kommunicerats ut att det har varit en tillfällig höjning av personalen på Björkris pga. svårt uppdrag inom verksamheten men den tiden som man har haft högre grundbemanning har uppenbarligen haft stor positiv effekt då både personal och skyddsombud signalerar rött mot sänkningen och nu finns oro för att arbetsmiljön blir kraftigt försämrad. Hade Socialdemokraterna styrt Kungsbacka så hade vi prioriterat lösning på denna fråga. Det är bra för både personal, äldre och anhöriga att känna till det.

ANNONS

Ermin Skoric, 2e vice ordförande nämnden Vård och Omsorg

Astrid Börjesson (S) ledamot nämnden Vård och Omsorg

Eva Tingström (S) ledamot, nämnden Vård och Omsorg

Ingela Hansson (S), ersättare nämnden Vård och Omsorg

ANNONS