”Du ska hedra din fader och din moder”

I den pågående debatten kring vård och omsorg i Kungsbacka framträder begrepp som tex ”skälig levnadsstandard” och ”varma händer” ofta som löften om förbättringar.

ANNONS
|

Dessa ord, som vid en vid en första anblick tycks vara både viktiga och fördelaktiga, kräver en noggrann granskning för att man ska förstå den verkliga innebörden och konsekvenserna.

Denna skillnad mellan ambition och verklighet blir allt tydligare när man beaktar de konkreta förslag som vuxit fram. Det har inneburit betydande nedskärningar inom hemtjänsten och ett ökat ansvar på anhöriga, vilket ställer frågor kring våra grundläggande värderingar om människosyn och allas lika värde. Att föreslå att vård- och omsorgstagare ska acceptera lägre kvalitet på mat och omsorg, samtidigt som man förväntar sig att anhöriga ska ställa upp i mycket större utsträckning, strider mot principen om en värdig ålderdom. Att man även ska skära ner hemtjänstens nattpersonal med ca 35% för att öka kvaliteten, minska stressen, förbättra arbetsmiljön och samtidigt locka fler till vårdyrket, är en motsägelse som inte står i linje med de uttalade målen om att förbättra omsorgen.

ANNONS

Det är anmärkningsvärt att dessa förslag, som inneburit en betydande omorganisation inom vård och omsorg, inte kommunicerades ut mer öppet under den senaste valrörelsen 2022 från alliansens sida (M, C, L och KD). Varför hörde vi inte mer om planer att alla vård- och omsorgstagare skulle erbjudas lägre kvalitet på mat, begränsade duschmöjligheter och att den ökade bördan som ska läggas på anhöriga och personal samt att man skulle minska på nattpersonalen med 35%?

Beslutet av alliansens definition ang ”skälig levnadsstandard” som nyligen fattades på Nämnden Vård och Omsorg i Kungsbacka, som med enbart en rösts övervikt till alliansens fördel, avslöjar en djup splittring i synen på hur vi bör värdera och tillhandahålla vård och omsorg. Detta beslut röstade Sverigedemokraterna emot samt reserverade sig mot beslutet.

Per Hoel, Sverigedemokraterna, ledamot Nämnden Vård & Omsorg

Göran Ottosson, Sverigedemokraterna, ledamot Nämnden Vård & Omsorg

ANNONS