Arkivbild: Mats H Ljungqvist.
Arkivbild: Mats H Ljungqvist. Bild: Mats H Ljungqvist

Bevara Alléskolan som en grön resurs för framtiden

Kungsbacka trädgårdsvänner menar att det skulle öppna för att skapa ett fint parkområde vid Alléskolan genom att knyta samman befintliga ytor söder och öster om Alléskolan med Sjöallén, skriver styrelsen för Kungsbacka Trädgårdsvänner.

ANNONS

Kungsbacka Trädgårdsvänner (KTV) är en stor förening med omkring 750 medlemmar och vi har verkat i i Kungsbacka sedan starten 2005. Vår ambition är att långsiktigt främja trädgårdskultur i samhället och bland annat sprida kunskaper, erfarenheter och inspirera, samt engagera oss i trädgårdshistoria och framtidsfrågor inom föreningens närområde. Under de gångna åren har vi bland annat utvecklat Söderåparken, startat och drivit köksträdgård på Djäkne odlingsområde, arbetar aktivt med trädgårdarna vid Grindstugan och Arbetarbyn på Tjolöholm. Vi ordnar varje år växtmarknader och fröbytardagar vid Fyren för alla Kungsbackas invånare. Vi värnar om det gröna som växer i vår stad!

Det har blivit en debatt i Kungabacka om att riva eller bevara Alléskolan i kvarteret Ejdern och Kungsbacka kommun har gjort ett planprogram för området som nu är ute på remiss. KTV lämnar följande synpunkter på planprogrammet:

ANNONS

Kungsbacka kommun skriver i korthet i planprogrammet för kvarteret Ejdern om de historiskt värdefulla områdena Sjöallén och Skogsallén med höga biologiska, kulturella och sociala värden enligt kommunens planeringsunderlag. De skriver också att användning av mark- och vatten ska säkerställa invånarnas tillgång till en sammanhängande grön infrastruktur av parker, natur och rekreationsområden och viktiga biologiska spridningssamband ska bevaras och förstärkas. Det gröna ska vara en integrerad del av staden. I Kungsbacka stad finns det till viss del brist på närliggande rekreationsområden för ”vardagsrekreation” där man kan ta en kort promenad eller gå ut med hunden. Grönområden har en mycket viktig plats för invånarna, för social och ekologisk hållbarhet. I sammanfattningen står också att en blandad stadsbebyggelse har offentliga rum där det är lätt för alla att mötas och det finns liv och rörelse både på dagen och kvällen. Det är viktigt att bebyggelsemiljön utformas med hänsyn till behovet av rekreation och att rekreationsområdena görs tillgängliga.

Övriga förutsättningar: De centrala stadsområdena har några få grönområden: Badhusparken, som har minskat till ca 8 000 m2 efter bygget av Varbergsvägen under järnvägen, grönskan kring Kulturhuset Fyren samt i viss mån Årummet, de smala gröna stråken längs Kungsbackaån.

Alléskolan ligger i skärningspunkten mellan Sjöallén och Skogsallén. Huset omges av den gamla skolgården på västra sidan. På södra och östra sidan av huset finns ganska stora grönytor på åtminstone 5 000 m2 mot Skogsallén och Sjöallén. Men de styckas idag delvis av trafikytor. Enligt planprogrammet ska trafiken i Sjöallen flyttas västerut. Det skulle möjliggöra ett större sammanhängande grönområde.

ANNONS

Kungsbacka trädgårdsvänner menar att det skulle öppna för att skapa ett fint parkområde vid Alléskolan genom att knyta samman befintliga ytor söder och öster om Alléskolan med Sjöallén. Detta centrala område skulle bli ett fint komplement till Badhusparken, ett tillskott med ett centralt belägen parkområde med stort värde för såväl boende i området, flanerande Kungsbackabor, gångtrafik till och från Innerstan som besökande turister. Det skulle lyfta fram Årummet som den pärla det kan bli. Parkområdet skulle till exempel kunna innehålla planteringar för biologisk mångfald och pollinerande insekter, regnbäddar för vackert och ekologiskt omhändertagande av dagvatten, bärbuskar för barn som passerar, en hälsofrämjande grön oas.

Kungsbacka Trädgårdsvänner anser därför:

- att grönytorna vid Alléskolan ska bevaras och utvecklas som viktigt grönområden för Kungsbackas invånare. Bevarandet av Alléskolan utgör en förutsättning för detta.

Styrelsen för Kungsbacka Trädgårdsvänner

ANNONS